به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
ایمنی ساختمان
  -ارائه راهکارهای ایمنی و بهداشت کاری در حین ساخت مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های حفاظت فنی وزارت کار

-مشاوره در زمینه طراحی HSE Plan کارگاه

-آموزش به مدیران و سرپرستان کارگاههای ساختمانی در خصوص آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ایمنی

-شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات کارگاههای ساختمانی از مرحله تخریب تا تحویل


 

همکاران ما :