به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
اعلام و اطفاء حریق

-شناسایی و ارزیابی ریسک حریق در صنایع و محیط های کاری

-مشاوره در خصوص بکارگیری انواع سیستمهای اعلام و اطفاء متناسب با محیط کاری

-تست و تائید سیستم های اعلام و اطفاء

-آموزش در خصوص راهبری سیستمهای اعلام و اطفاء

-آموزش عمومی و تخصصی اطفاء پرسنل کارگاه و آتش نشانان صنعتی

 


 

 

همکاران ما :