به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
عوامل فیزیکی

مشاوره در خصوص برنامه ریزی و شناسایی و اجرایی اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار

-انجام اندازه گیری عوامل زیان آور و مقایسه حدود مجاز شغلی ارائه راهکارهای کنترلی

-بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور شغل در خصوص سخت و زیان آور بودن کارگاه

- کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری

-مشاوره در خصوص اصلاح و کنترل عوامل زیان آور خارج از حدود مجاز

 
همکاران ما :