به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
عوامل شیمیایی

مشاوره در خصوص برنامه ریزی و شناسایی و اجرایی اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار

-انجام اندازه گیری عوامل زیان آورو مقایسه حدود مجاز شغلی ارائه راهکارهای کنترلی

-بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور شغل در خصوص سخت و زیان آور بودن کارگاه

- تعیین استراژدی نمونه برداری هوا براساس ماهیت کار و نوع مواد شیمیایی و شرایط کارگاهی

-اندازه گیری و ارزیابی مواجه با سیلیس و آزبست

    
همکاران ما :