به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
ارائه راهکارها و سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار

-مشاوره در خصوص ایجاد انواع سیستمهای ISO و OHSAS و HSE-MS متناسب با شرایط کارگاه

-شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات و ارائه اقدامات کنترلی متناسب با شرایط کاری

-مشاور در خصوص انتخاب روش های اقدام ارزیابی ریسک متناسب ماهیت کار

- مشاوره در زمینه اقدامات کنترلی و اصلاحی جهت خروج از لیست کارگاه های سخت و زیان آور

-ارائه راه حل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی

- ارائه راه حل های بهداشت شغلی جهت جلوگیری از بیماری های شغلی

 

همکاران ما :