به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
آموزش عمومی ایمنی

-نیازسنجی ، برنامه ریزی، اجراء و ارزیابی آموزشی های تخصصی HSE  با صدور گواهی نامه از وزارت کار

-دوره های عمومی ایمنی بهداشت کار و صدور گواهی نامه از طرف وزارت کار

-آموزش کلیه استانداردهای مرتبط با HSE  برای سرپرستان و مدیران و مسئولین واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست

-آموزش کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری

همکاران ما :